Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Strefy Spadochronowej SKYDIVE HEL - Skydivehel.pl / Skoki spadochronowe

I. Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą graniczoną zdolność do czynności prawnych; osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Organizatorem;
 2. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną nabywającą Voucher w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Organizator – oznacza firmę SKY ADVENTURE Bartosz Staśkiewicz z siedzibą w Jastarni, ul. Polna 2, NIP: 929-162-92-84, REGON: 080100357,
 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów,
 2. Regulamin Sklepu Internetowego – oznacza regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://skydivehel.pl,
 3. Sezon – oznacza okres od maja do września każdego roku kalendarzowego lub inny w zależności od decyzji Organizatora, w którym mogą być wykonywane Usługi,
 4. Strony – oznacza łącznie Organizatora i Użytkownika,
 5. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawieraną przez Organizatora i Klienta, której przedmiotem jest nabycie przez Klienta Vouchera za wynagrodzeniem; do umowy stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu,
 6. Usługa – oznacza skok spadochronowy w tandemie a także usługę filmowania skoku,
 7. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.),
 8. Użytkownik – oznacza osobę dysponującą Voucherem uprawniającym do realizacji Usługi,
 9. Voucher – oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy, w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniające Klienta do realizacji Usługi przez Organizatora,

II. Nabycie Vouchera

 1. Vouchery mogą zostać nabyte:
 2. telefonicznie,
 3. za pośrednictwem sklepu internetowego,
 4. osobiście.
 5. W przypadku nabycia Vouchera w sposób określony w ust. 1 lit. a i b powyżej, w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego.
 6. Nabywając Voucher Klient wybierze rodzaj i ilość Vouchera.

III. Realizacja Vouchera

 1. Voucher umożliwia skorzystanie z wybranej przy zakupie Usługi.
 2. W celu realizacji Vouchera, Użytkownik:
 3. W przypadku rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego, zaznaczy preferowaną datę realizacji Usługi,
 4. skontaktuje się z Organizatorem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia daty realizacji Usługi, w sposób i na dane kontaktowe wskazane na Voucherze,
 5. Organizator dołoży starań w celu potwierdzenia uzgodnionego przez Strony terminu realizacji Usługi z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że sytuacji nagłej lub niezależnej od organizatora (np. techniczna niemożność kontaktu), czas ten może być krótszy,
 6. stawi się w uzgodnionym przez Strony terminie, w miejscu i o godzinie wskazanej przez Organizatora i przedstawi mu Voucher.
 7. Brak potwierdzenia daty realizacji Usługi, o którym mowa w ust. 2 lit. c powyżej, powoduje anulowanie rezerwacji terminu.
 8. W przypadku spóźnienia Klienta na ustaloną z Organizatorem godzinę realizacji Usługi, Organizator ma prawo odmówić realizacji Usługi a Klientowi nie przysługuje prawo rekompensaty ani zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 9. W razie odwołania rezerwacji przez Klienta na mniej niż 24 godziny przed terminem realizacji Usługi, bez względu na przyczynę, Voucher ulega przepadkowi. Klientowi nie przysługuje prawo rekompensaty ani zwrotu jakichkolwiek kosztów. Niniejsze postanowienie obejmuje Vouchery nabyte w sposób określony w punkcie II.1 lit a, b oraz c niniejszego Regulaminu a także Usługę wykonywaną na podstawie Voucherów nabytych przez Użytkownika od pośredników.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania wszelkich poleceń Organizatora wydanych przez niego i osób z nim współpracujących, dotyczących realizacji Usługi. W razie niezastosowania się przez Klienta do poleceń, Organizator ma prawo odmówić realizacji Usługi a Klientowi nie przysługuje prawo rekompensaty ani zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 11. W przypadku osób małoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda jego prawnych opiekunów wyrażona w formie pisemnego oświadczenia. Brak takiego oświadczenia stanowić będzie podstawę do odmowy realizacji Vouchera przez Organizatora.

IV. Ważność Vouchera

 1. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu.
 2. Usługi (skoki spadochronowe) z przyczyn technicznych oraz ze swej istoty mogą być wykonywane jedynie w Sezonie.
 3. W przypadku zakupu Vouchera w formie papierowej, istnieje możliwość wystawienia jego duplikatu, po uprzednim okazaniu przez Klienta dowodu płatności za Voucher oraz pod warunkiem, że termin jego ważności nie wygasł.

V. Odstąpienie od Umowy

 1. Niezależnie od uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient (również w przypadku nabycia Vouchera nie na odległość, tj. osobiście) ma prawo odstąpić od Umowy na następujących zasadach:
 2. w terminie 15 dni – 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy Klient otrzyma zwrot w wysokości 90% ceny Vouchera,
 3. w terminie 2 – 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient otrzyma zwrot w wysokości 70% ceny Vouchera
 4. w terminie 3 – 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient otrzyma zwrot w wysokości 60% ceny Vouchera
 5. w terminie 4 – 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient otrzyma zwrot w wysokości 50% ceny Vouchera
 6. po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient otrzyma zwrot w wysokości 30% ceny Vouchera.
 7. Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Organizator zwróci całość lub część ceny Vouchera, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego Klient użył przy dokonywaniu płatności za Voucher.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 2 powyżej nie obowiązuje w sytuacji, w której Użytkownik będący Konsumentem dokonał rezerwacji terminu realizacji Usługi (art. 38 ust. 12 Ustawy).
 9. Organizator może w każdym czasie odstąpić od Umowy z przyczyn od niego niezależnych, tj. takich, których zaistnienie nastąpiło bez winy Organizatora lub za które nie ponosi odpowiedzialności, a które skutkują niemożnością realizacji Usługi, bądź koszty jej realizacji rażąco przekraczają jej wartość.

VI. Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania niezgodne z niniejszym Regulaminem.

Odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Postanowienie niniejsze nie wpływa ani nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora związanej z organizowaniem skoków spadochronowych.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy albo niemożność wykonania Usługi w ustalonym przez

Strony terminie, jeśli są one skutkiem wystąpienia siły wyższej, za którą rozumie się sytuacje, na których wystąpienie i przebieg Organizator nie ma wpływu lub nie można było ich przewidzieć, a które uniemożliwiają realizację Usługi, w szczególności: a. złe warunki atmosferyczne,

 1. problemy techniczne,
 2. wypadki losowe.
 3. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej, Organizator ma prawo odmówić wykonania Usługi w ustalonym przez Strony terminie, jeśli jej wykonanie wiązałoby się, w ocenie Organizatora, z zagrożeniem życia lub zdrowia lub narażeniem na innego rodzaju niebezpieczeństwo jakichkolwiek osób, w tym w szczególności Klienta, Organizatora, osób zatrudnionych lub związanych z wykonywaniem działalności przez Organizatora i innych osób obecnych w miejscu wykonania Usługi.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, w tym w szczególności dokonania przez Organizatora zmiany terminu albo miejsca realizacji Usługi, Organizator zobowiązuje się do realizacji Usługi w terminie/miejscu ustalonym z Użytkownikiem.
 5. Organizator zastrzega, iż ma prawo odmowy realizacji Usługi w przypadku, gdy Użytkownik jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo zachowuje się agresywnie.
 6. Organizator nie udziela gwarancji na Vouchery, jak również nie świadczy żadnego rodzaju usług posprzedażowych. Z uwagi na charakter Usług określonych niniejszym Regulaminem, Organizator nie podlega żadnemu kodeksowi dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny leżące po stronie Klienta, uniemożliwiające mu wykorzystanie Vouchera. W takiej sytuacji jedynym uprawnieniem po stronie Klienta jest prawo odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub utracone Vouchery, jak również za wykorzystanie ich przez osobę nieuprawnioną, jeśli uprzednio Voucher został doręczony Klientowi.

VII. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku.
  2. Organizator zastrzega prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie www.skydivehel.pl, przy czym do Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu stosuje się go każdorazowo w wersji obowiązującej w dniu Nabycia Vouchera.
  3. Jeśli dowolne postanowienie zawarte w Regulaminie jest lub stanie się nieważne, bezprawne lub nieegzekwowalne, okoliczność ta nie będzie mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
  4. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
  5. Organizator uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osoby trzecie bez konieczności uzyskania zgody Klienta. W szczególności Organizator może powierzyć wykonanie Usługi w całości lub w części współpracującym z nią osobom trzecim. W takim wypadku niniejszy Regulamin ma zastosowanie do takich osób trzecich.
  6. Regulamin podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Organizatora.